Poistumisreitit osana poistumisturvallisuutta

  • huhtikuuta 6, 2021

Poistumisreitit osana poistumisturvallisuutta

Poistumisturvallisuus on tärkeä aihealue, joka koskettaa jokaista rakennuksen omistajaa, haltijaa sekä toiminnanharjoittajaa Suomessa. Sen avulla varmistetaan, että rakennuksen poistumisjärjestelyistä on huolehdittu riittävissä määrin, jotta siellä asioivien, työskentelevien tai muissa tarkoituksissa oleskelevien henkilöiden on mahdollista pelastautua turvallisesti vaaratilanteen sattuessa. Vaatimukset rakennusten poistumisturvallisuudesta huolehtimiseksi perustuvat Pelastuslakiin (2011/379).

Monien organisaatioiden kohdalla tämä vastuu on korostuneessa roolissa, sillä kävijämäärältään ja kooltaan suuremmat kiinteistöt tuovat mukanaan myös suurempia poistumiseen liittyviä riskejä:

- Poistuminen on hitaampaa suuren ihmismäärän aiheuttamassa tungoksessa,

- Suuremmat ja rakenteeltaan monimutkaiset kiinteistöt ovat hankalampia navigoida,

- Ihmiset harvemmin tuntevat suurempien kiinteistöjen kulkureittejä kovinkaan hyvin,

- Paniikki voi helposti levitä edellä mainittujen seikkojen aiheuttamassa epätietoisuudessa

 

Poistumisturvallisuutta voidaan onneksi parantaa monin eri tavoin. Monille tunnetuimpia keinoja ovat muun muassa kiinteistöjen pelastussuunnitelmien laatiminen, poistumisharjoitusten ja -koulutusten järjestäminen sekä poistumista helpottavan laitteiston, kuten kuulutusjärjestelmien, hyödyntäminen. Yhtä lailla tärkeää on kuitenkin huolehtia kiinteistöjen rakenteellisesta turvallisuudesta. Poistumisturvallisuuden näkökulmasta, tässä korostuu etenkin poistumisreittien turvaamisen merkitys.

 

undefined

Kuva 1: Keinoja poistumisturvallisuuden parantamiseksi 

 

1. Mitä ovat poistumisreitit ja miksi ne ovat tärkeitä?

Poistumisreiteistä ja niihin liittyvästä vaatimuksista säädetään Sisäasianministeriön asetuksessa poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2005). Tässä asetuksessa vakiinnutetun määrityksen mukaisesti, poistumisreitillä viitataan sellaiseen rakennuksesta poistumiseksi tarkoitettuun reittiin, joka rakennuksen kustakin kohdasta johtaa ulos maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle. Kaikki rakennuksessa olevat reitit eivät siis ole poistumisreittejä, sillä ne voivat vaaratilanteessa johtaa henkilön sellaisiin rakennuksen osiin, joista ei ole pääsyä turvalliseen paikkaan vaaralta pakenemiseksi.

On tärkeää huomioida myös se, että rakennuksen poistumisreitit eivät edesauta turvallista poistumista ulos rakennuksesta, mikäli niissä esiintyy poistumista vaikeuttavia tai estäviä puutteita. Turvallinen poistuminen vaaratilanteessa edellyttää sen, että vaaratilanteen hätäännyttämäkin henkilö kykenee erottamaan poistumisreitit sekä poistumaan niitä pitkin ulos rakennuksesta. Poistuminen on oltava mahdollista tehdä riittävän nopeasti sekä turvallisesti. Mikäli poistuvalle henkilölle on epäselvää missä poistumisreitit menevät, tai ne ovat tukkeutuneita, riittämättömästi valaistuja tai muilla tavoin esteellisiä, riittävän nopea ja turvallinen poistuminen vaaratilanteessa ei välttämättä ole mahdollista. 

Onkin siis erityisen tärkeää, että rakennusten omistajat, haltija ja toiminnanharjoittaja kantavat heille asetetut vastuut poistumisreittien turvaamiseksi. Heidän tulisi olla myös tietoisia poistumisreittien turvallisuuden laiminlyöntiin liittyvistä sanktioista. Näihin liittyvät säädökset löytyvät pelastuslaista:

 

Pelastuslain pykälä 105 § Artiklat 1 ja 2

 

”Joka laiminlyö 11 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden merkitä pelastustie asianmukaisesti”, tai, ”laiminlyö 12 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden pitää sammutus-, pelastus- ja torjuntakalusto, sammutus- ja pelastustyötä helpottavat laitteet ja palonilmaisulaitteet sekä muut hälytys- ja onnettomuuden vaaraa ilmaisevat laitteet, poistumisreittien opasteet ja valaistuksen tai väestönsuojien varusteet ja laitteet toimintakunnossa sekä huollettuina ja tarkastettuina asianmukaisesti voidaan asianomaisen pelastusviranomaisen päätöksellä velvoittaa määräajassa oikaisemaan se, mitä on tehty tai lyöty laimin; edellä 8 kohdassa tarkoitetussa asiassa päätöksen tekee kuitenkin aluehallintovirasto. ”

"Viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella. ”

 

Pelastuslain pykälässä 106 § Artikla 6

 

”Joka tahallaan tai huolimattomuudesta jättää noudattamatta 9 §:ssä säädettyjä palo- tai poistumisturvallisuusvaatimuksia tai säilyttää pykälässä säädetyn vastaisesti helposti syttyvää materiaalia tai muuta tavaraa, on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon.”

 

”poistumisreitit eivät edesauta turvallista poistumista rakennuksesta, mikäli niissä esiintyy poistumista vaikeuttavia puutteita”

 

 

2. Poistumisreittien turvallisuuden varmistaminen

Jotta vaaratilanteessa rakennuksesta pois pyrkivän henkilön poistuminen olisi riittävän nopeaa ja turvallista, on poistumisreitit rakennettava, suunniteltava ja kunnossapidettävä turvallisuus ensisijaisesti mielessä pitäen. Näihin liittyvät valinnat puolestaan on tehtävä aina kiinteistökohtaisesti, ottaen huomioon keskeiset poistumista mahdollisesti vaikeuttavat tekijät. Näistä esimerkkeinä toimivat:

- Rakennuksen kävijämäärä, koko ja tyyppi
- Rakennuksessa harjoitettavan toiminnan tyyppi
- Rakennuksessa olevien henkilöiden mahdolliset poistumista vaikeuttavat rajoitteet
- Muut rakennukseen ja siinä harjoitettavaan toimintaan liittyvät keskeiset riskitekijät

 

Poistumisreittien turvallisuudelle luodaan perusta jo niiden rakennusvaiheessa, jolloin varmistetaan rakennuksen rakenteellisten ominaisuuksien riittävyys, kuten esimerkiksi uloskäytävien leveydet, suhteessa edellä mainittuihin kiinteistökohtaisiin tekijöihin. Myös rakennukseen toteutettava lukitus ja kulunvalvonta ovat merkittävässä osassa poistumisreittien turvaamista. Väärin suunnitellut taikka vialliset lukitus- ja kulunvalvontaratkaisut voivat oleellisesti hidastaa, tai jopa estää, pelastautumisen.

Poistumisreittien suunnittelussa olennaista on myös poistumisreittien riittävän selkeä merkitseminen, jonka avulla vaaratilanteessa rakennuksesta poistuva henkilö kykenee erottamaan poistumisreitit helposti. Poistumisreittien merkitseminen tapahtuu pääasiallisesti poistumisopasteilla, joiden tulee selkeästi osoittaa rakennuksen uloskäytävien sijainnit sekä poistumiseen käytettävät kulkureitit. Poistumisopasteiden tulee olla selkeitä, ja havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisesti sijoiteltuja. Tämä edellyttää riskiperusteista suunnittelua, jossa huomioidaan olennaiset rakennuskohtaiset tekijät.

Poistumisvalaistus puolestaan mahdollistaa poistumisen pimeissä olosuhteissa, kuten sähkökatkosten aikana. Arvioinnissa siitä mikä on riittävä poistumisvalaistus, on asetuksen 805/2003 mukaisesti huomioitava rakennuksen ja sen tilojen käyttötapa, koko ja muoto sekä poistumisjärjestelyt. Poistumisopasteiden ja -valaistusten suunnittelu ei rajoitu ainoastaan rakennusvaiheeseen, vaan niiden riittävyyttä tulisi arvioida jatkuvasti suhteessa rakennukseen, ja sen käyttöön, liittyviin muutoksiin.

Riskiperusteisen suunnittelun lisäksi turvallinen poistumisreitti edellyttää myös aktiivista kunnossapitoa. Tässä korostuu poistumisturvallisuuteen liittyvien laitteiden sekä rakenteiden huoltaminen, sekä siitä huolehtiminen, ettei poistumisreiteille ole kertynyt poistumista hidastavaa tai estävää tavaramäärää taikka muita esteitä. On rakennuksen omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan vastuulla huolehtia kunnossapidon riittävyydestä ja siitä, että kunnossapito toteutuu säännöllisesti. Kunnossapitoa varten on asetuksen 805/2005 mukaisesti laadittava kunnossapito-ohjelma, jossa selostetaan tarvittavat huoltotoimenpiteet, sekä tehtävä merkintöjä kunnossapito-ohjelman toimenpiteiden toteuttamisesta.

 

Kuva 2: Poistumisreitin turvallisuuden keskeiset tekijät

 

”Poistumisreitit on rakennettava, suunniteltava ja kunnossapidettävä turvallisuus ensisijaisesti mielessä pitäen.”

 

 

3. Keskeiset vaatimukset ja standardit

Keskeiset vaatimukset poistumisturvallisuudesta huolehtimiseksi ja sen varmistamiseksi tulevat asianomaisesta lainsäädännöstä eli Pelastuslaista (379/2011) sekä sisäministeriön asetuksesta poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta (805/2003). Nimenomaisesti poistumisreitteihin sekä poistumisopasteisiin ja -valaistukseen, liittyviä vaatimuksia johdetaan tarkemmin seuraavista asianomaisista laeista, asetuksista sekä standardeista:

 

Lait ja asetukset

- (805/2005) Sisäasiainministeriön asetus rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta
- (10/2007) Laki pelastustoimen laitteista
- (562/1999) Laki pelastustoimen laitteiden teknisistä vaatimuksista ja tuotteiden paloturvallisuudesta
- (976/1994) Valtioneuvoston päätös työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä
- (848/2017) Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

 

Keskeiset standardit

 

- SFS-EN 1838 Valaistussovellukset. Turvavalaistus
- SFS-EN 60598-2-22 Particular requirements - Luminaires for emergency lighting
- SFS-EN 50171 Keskitetyn tehonsyötön järjestelmät
- SFS-EN 50172 Poistumisvalaistusjärjestelmät

 

Mikäli organisaationne on jo tunnistanut kehitystarpeita poistumisturvallisuuteen tai poistumisopasteisiin ja -valaistukseen liittyen, tai on vielä hieman epäselvää mistä aloittaa, Seclion on erinomainen tukiresurssi toiminnan kehittämiseksi sekä vaatimusten täyttämiseksi. Asiantuntijamme tarjoavat tukea kaikessa poistumisturvallisuuteen liittyvässä:

- Kartoitukset,
- Harjoitukset,
- Riskienhallinta,
- Tekninen suunnittelu,
- Hallinnollinen kehittäminen
- Vaatimustenmukaisuus

 

Haluaisitko keskustella lisää poistumisturvallisuudesta tai poistumisopasteisiin ja -valaistukseen liittyvistä asioista? Varaa maksuton konsultaatio sinulle sopivalle ajankohdalle.

 

 

Mikäli haluat lukea lisää liittyen aiheeseen, suosittelemme sinulle kahta asiantuntija-artikkelia:

1. Turvavalaistusjärjestelmien perusteet

2. Teknisten turvajärjestelmien laadukkaan suunnittelun hyödyt