Turvatekniikka

  • syyskuuta 24, 2019

 

Turvatekniikan järjestelmät, laitteet ja palvelut - pähkinänkuoressa

 

Turvatekniikan järjestelmillä ja laitteilla tarkoitetaan yleisesti niitä sähköteknisiä järjestelmiä, joiden avulla turvallisuuden eri osa-alueiden riskejä pyritään ehkäisemään. Yleisesti näillä järjestelmillä tarkoitetaan niitä laitteita ja järjestelmiä, joilla ehkäistään joko fyysiseen ympäristöön (rakennukset, tilat) tai ihmisiin liittyviä riskejä.

Digitaalisen turvallisuuden järjestelmiä ja laitteita, kuten esimerkiksi verkon palomuureja, ei perinteisesti lueta mukaan sähköteknisiin turvajärjestelmiin. Osana kokonaisturvallisuuden käsitteen vakiintumista on kuitenkin selvää, että myös verkkoihin liittyvät fyysiset laitteet ja järjestelmät tulee lukea osaksi sähköteknisiä turvajärjestelmiä. 

Turvatekniikan järjestelmiä ja laitteita on usein vaikeaa ryhmitellä turvallisuuden eri osa-alueiden sisään, sillä niiden käyttötarkoitukset läpileikkaavat eri turvallisuuden osa-alueita. Esimerkiksi kameravalvontaa voidaan hyödyntää sekä hävikintorjunnassa, työturvallisuuden varmistamisessa ja rikosten paljastamisessa. 

Yleisimpiä turvatekniikan järjestelmiä ja laitteita ovat:
- Kameravalvontajärjestelmät
- Kuluhallintaan ja kulunvalvontaan liittyvät järjestelmät
- Murtoillmaisuun tarkoitetut rikosilmoitinjärjestelmät
- Henkilöturvajärjestelmät, kuten hälyttimet, ilmaisimet ja turvapuhelimet
- Paloturvallisuusjärjestelmät, kuten paloilmoittimet
- Sammutusjärjestelmät, kuten sprinkler- ja kaasusammutusjärjestelmät
- Verkkoon kytkettyjen järjestelmien kytkimet ja palomuurit

Turvatekniikan järjestelmät lyhyesti

Kameravalvontajärjestelmät tarkoittavat analogisia tai digitaalisia järjestelmiä, joilla joko vain valvotaan ja/tai valvotaan sekä tallennetaan kuvaa yhdessä tai useammassa kohteessa. On huomattavaa, että valvonta tarkoittaa joko aktiivista kuvien tarkkailua tai analytiikkaan perustuviin hälytyksiin reagointia (kuvayhteys aukeaa tai avataan hälytyksestä) ja se on erotettava toiminnasta, jossa vain jälkikäteen selvitetään tallenteiden avulla tapahtumia. Näiden kahden erilaisen toiminnan vaatimukset käytetyille ratkaisuille ovat merkittäviä. 

Kulunhallintaan ja valvontaan tarkoitetut järjestelmät, kuten kulunvalvontajärjestelmät tai digitaaliseen tunnisteeseen perustuvat lukot/avaimet ovat järjestelmiä, joiden avulla hallitaan ja/tai valvotaan luvallista liikkumista rakennuksissa, alueilla tai tiloissa. Tässäkin järjestelmäluokassa on tärkeää erottaa toisistaan järjestelmät, joiden avulla joku suorittaa aktiivista tarkkailua, operointia ja valvontaan niistä järjestelmistä, joiden avulla voidaan jälkikäteen selvittää, kuka liikkui mistäkin kulkupisteestä.

Murtoilmaisuun tarkoitetut rikosilmoitinjärjestelmät on tarkoitettu eri tilanteisiin, joissa luvaton tunkeutuminen alueelle, rakennukseen ja tilaan halutaan havaita ja tästä havainnosta halutaan antaa ilmaisu paikallisesti (esim. sireenit ja sireenivilkut) ja/tai eteenpäin esimerkiksi vartioimisliikkeille.

Henkilöturvajärjestelmät pyrkivät pääsääntöisesti vastaamaan yksittäisiin henkilöihin kohdistuvien riskien minimoinnista. Tyypillissesti näitä riskejä ovat erilaiset fysikaaliset tapahtumat, joiden aiheuttajina ovat muut ihmiset (väkivalta, uhkatilanteet) tai työolosuhteet (yksintyöskentely esim. teollisuudessa). Henkilöturvajärjestelmiä on tyypillisesti kahdenlaisia: erilliseen keskusyksikköön liitettyjä langattomia sensoreita sekä täysin itsenäisiä, 2G/3G/4G verkon kautta pilveen viestiä kannettavia laitteita. 

Paloturvajärjestelmiä ovat esimerkiksi palovaroitinkeskus ja automaattinen paloilmoitin. Näiden merkittävin ero on siinä, että (Suomessa) automaattinen paloilmoitin on hätäkeskuslaitokseen suoraan viestivä laite, jonka varmennettu tiedonsiirtoyhteys on oleellinen osa laitteen toimintaan. Palovaroitinkeskus on tyypillisestä pienempien riskien kohteissa (esim. tavalliset kerrostalot) käytetty sähköverkkoon kytketty laite, jonka tehtävänä on hälyttää paikallisesti (sireenit) ja esimerkiksi huolto- ja vartioimisliikkeen valvomoon, jos joku palovaroittimeen liitetty ilmaisin hälyttää. Automaattinen paloilmoitin toteutetaan pääsääntöisesti rakennusluvan ehdoista johtuen korkean riskitason kohteisiin, joita ovat esimerkiksi sairaalat, suuret toimistorakennukset, vanhainkodit jne. 

Sammutusjärjestelmiä ovat järjestelmät, joiden tarkoituksena on tulipalon ilmaisun tapahduttua automaattisesti käynnistää palon sammutus soveltuvalla menetelmällä. Tyypillisimpiä näistä järjestelmistä ovat vesisammutukseen perustuvat spinkler-järjestelmät sekä kaasusammutusjärjestelmät. Oleellista on tietää, että vesi- ja kaasusammutusjärjestelmiä ei kumpaakaan voida käyttää kaikissa kohteissa vaan molemmilla on olemassa omat järkevät käyttökohteet.  

Kytkimet ja palomuurit ovat verkkoon (joko "LAN" eli lähiverkko tai "WAN" eli usein internet) kytkettyjen järjestelmien solmukohdissa olevia laitteita, joiden avulla järjestelmien dataa voidaan liikuttaa eri käyttöpisteiden välillä. Kytkimet ja palomuurit ovat äärimmäisen tärkeä osa verkkoon kytkettyjen laitteiden teknistä tietoturvallisuutta. Kytkimien ja palomuurien avulla luodaan suljettuja verkkoja, joihin sisäänpääsevää ja ulospäin liikkuvaa tietoa voidaan valvoa hyvin tarkasti.

 

Luvanvaraisuus

Turvatekniikan järjestelmien osalta on syytä tietää, että vähintään turvajärjestelmien asentaminen mutta usein myös niiden suunnittelu ovat  joko luvanvaraista toimintaa tai suunnittelu vaatii tietyn pätevöitymisen. Vaikka tietyissä tapauksissa näin ei olekaan, on syytä harkita tarkasti palvelun ostamista toimijalta, joka ei voi todentaa osaamistaan. 

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista määrittelee, että hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan "sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta;"

Luvanvaraisuus tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että em. lain mukaan yrityksellä on oltava turvallisuusalan elinkeinolupa. Em laissa todetaan lisäksi, että "turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan rakenteellisen suojauksen tai sähköisten valvontajärjestelmien suunnittelemista, asentamista, korjaamista tai muuttamista sekä muiden turvallisuusjärjestelyjen suunnittelemista;". Turvasuojaustehtäviä suorittavalla henkilöllä tulee olla poliisin myöntämä hyväksyntä turvasuojaajaksi.

Myös paloilmoittimien- ja sammutusjärjestelmien asennustoiminta on luvanvaraista, josta lisätietoa tällä TUKE:s ylläpitämällä sivulla (paloilmoitin) ja tällä sivulla (sammutusjärjestelmät).

Turvatekniikan järjestelmiin liittyvät palvelut

Turvallisuusalalla toimivat yritykset tarjoavat sekä turvajärjestelmiin liittyviä että niiden avulla tuotettavia palveluita. Osa näistä palveluista on vakiintuneita palveluita, jotka on mahdollista hankkia usealta toimijalta ja osa palveluista on innovatiivisia, vain joidenkin yritysten tuottamia palveluita joille ei ole yhdenmukaista selkeää tuotantotapaa. 

Vakiintuneita palveluita hankkiessa tai kilpailuttaessa on helppoa pyytää tarjouksia, koska likipitäen kaikkien palvelua tarjoavien yritysten tapa tuottaa ja hinnoitella palvelunsa on yhdenmukainen. Ei yhdenmukaisia palveluita hankittaessa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, mitä ollaan hankkimassa ja palvelun tuoma hyöty voidaan todentaa. 

Vakiintuneita palveluita ovat ainakin:

- Hälytysvalvonta, eli rikosilmoittimen hälytysten vastaanotto
- Hälytysajo, eli vartijan suorittama hälytykseen reagointi paikalle saapumalla (tyypillisesti autolla tai keskustassa jalkaisin)
- Turvajärjestelmien ylläpitopalvelut, eli huolto- ja viankorjauspalvelut
- Ns. "pääkäyttäjäpalvelut", eli turvajärjestelmien hallinta ja operointi asiakkaan lukuun

Ei vakiintuneita palveluita ovat ainakin:

- Kameravalvonnan avulla tarjottavat palvelut, kuten etävalvonta tai hälytysvalvonta kameravalvonnan avulla
- Analytiikkapalvelut, jotka voivat perustua kameravalvontaan tai yhdistelmään eri turvajärjestelmien tiedoista

 

Haluaisitko keskustella lisää aiheesta asiantuntijan kanssa maksuttomassa palaverissa?

 

Tai käydä tutustumassa tarkemmin Seclionin laajaan osaamiseen kaikilla eri turvallisuuden osa-alueilla katsomalla maksuttoman ja virtuaalisen palveluiden esittelyn.