TURVALLISUUSTIETOA

 

Turvajärjestelmien suunnittelun vaiheet saneeraus- tai uudishankkeissa

Posted by Emilia on Aug 6, 2020 12:00:00 PM

Nykypäivänä turvajärjestelmät ja niiden käyttö ovat osa päivittäistä toimintaa niin turvallisuuspalveluja tuottavien henkilöiden kuin kohteen tavallisten käyttäjien osalta. Kuitenkin järjestelmien suunnittelu saneeraus- tai uudishankkeissa saatetaan aloittaa suoraan vasta toteutussuunnitteluvaiheesta.

 • Tällöin mahdollisia tilaajan vaatimuksia on jo hyvin haasteellista ottaa huomioon tai integraatioiden tekeminen muiden teknisten järjestelmien välillä on vähintäänkin hankalaa, ellei mahdotonta toteuttaa. Myös kokonaisvaltaisen toimitilaturvallisuuden, kuten rakenteellisen turvallisuuden, ratkaisuihin on useimmiten myöhäistä enää vaikuttaa, jolloin tekninen ja rakenteellinen turvallisuus eivät tue toinen toisiaan optimaalisesti.

 • Tällä on merkittävä vaikutus kohteen käyttöönoton jälkeen esimerkiksi käyttäjäystävällisyyteen sekä toimitilaturvallisuuden kokonaiskustannuksiin.

  Teknisten turvajärjestelmien suunnittelu tulisi sisällyttää läpi saneeraus- tai uudishankkeen toteutuksen eri vaiheita. Turvajärjestelmien suunnittelu vaatii jatkuvaa vuoropuhelua myös muiden suunnittelualojen välillä, jota ei sovi unohtaa.

 • Suunnitelmiin tulleet muutokset, kuten pohjakuvamuutokset arkkitehtisuunnittelussa, on tultava turvajärjestelmien suunnittelijan tietoisuuteen. Suunnitteluun on suositeltavaa sisällyttää seuraavat vaiheet ja niihin liittyvät asiat:

   

  Esiselvitys, niin sanottu 'Pre-Study' -vaihe

  Tekniset turvajärjestelmät ja niiden suunnittelu tulisi ottaa huomioon jo hankkeen esiselvitysvaiheessa, jotta siihen saadaan varattua riittävät resurssit niin taloudellisesti, ajallisesti kuin suunnittelunkin osalta.

   

  Tarvekartoitus

  Tarvekartoituksessa selvitetään yhdessä tilaajan kanssa suunniteltavan kohteen tarpeet, erityispiirteet ja vaadittava turvallisuustaso. Tässä vaiheessa asiantunteva turvajärjestelmien suunnittelija osaa kysyä tilaajalta oikeat kysymykset ja selvittää kohteen todellisen tarpeen turvajärjestelmien toteutuksen osalta, jotta voidaan välttyä ali- tai ylimitoituksilta.

 • Lisäksi tarvekartoitusvaiheessa käydään läpi nykyaikaiset ratkaisut huomioiden myös asiakkaan tulevaisuuden tarpeet, jotta myös tilaajalla on riittävä tietotaito esittää suuntaviivat toteutukselle.

  Tässä vaiheessa voidaan tuottaa jo luonnoksia suunnitelmista, jotta alustavia turvajärjestelmien toteutuksen suuntaviivoja on mahdollista esittää myös muiden suunnittelualojen suunnittelun tueksi. 

   

  Urakkalaskentavaihe

  Tarvekartoituksessa selvitetyt vaatimukset kootaan urakkalaskentavaiheen suunnitelmiksi, joista muodostetaan hankintamateriaali. Tässä vaiheessa suunnitelmien tulisi jo olla tarkemmalla tasolla sekä turvajärjestelmien suunnittelun että muiden suunnittelualojen osalta, kuin aiemmin esitetyt luonnossuunnitelmat tarvekartoituksessa.

  Turvajärjestelmien suunnittelun huomioiminen riittävän aikaisessa vaiheessa hanketta mahdollistaa luonnollisesti myös laadukkaamman ja kattavamman hankintamateriaalin. Aikaisemman vaiheen tarvekartoituksen avulla hankintamateriaaliin voidaan määrittää selkeät reunaehdot hankinnan sisällölle, jolloin myös saadut tarjoukset ovat vertailukelpoisia.   

  Tässä vaiheessa on tärkeää ylläpitää edelleen vuoropuhelua myös muiden suunnittelualojen kanssa, jotta voidaan varmistua turvajärjestelmien toimintaa tukevista muista suunnitteluratkaisuista, kuten rakenteellisista ratkaisuista ja sähkönsyöttö- sekä tietoverkkoratkaisuista.

   

  Toteutussuunnittelu

  Toteutussuunnitteluvaiheessa kohteeseen on valittu hankintakilpailutuksen jälkeen turvajärjestelmien palveluntoimittaja(t). Tässä vaiheessa urakkalaskentavaiheen suunnitelmia tarkennetaan tarpeen mukaan vielä yhdessä palveluntoimittajan kanssa valittuja järjestelmiä vastaaviksi, jotta voidaan minimoida suunnitelmista johtuvat asennusten aikaiset virheet. Lisäksi valittujen järjestelmien vaatimukset tarkennetaan vielä muille suunnittelualoille ennen toteutuksen aloitusta.

   

  Loppudokumentaatio, niin sanottu As-Built -vaihe

  Loppudokumentaatio tehdään yleensä yhteistyössä palveluntoimittajan urakoitsijan ja suunnittelijan välillä. Hyvin sujuvalla yhteistyöllä saadaan tilaajalle tuotettua käyttöönoton jälkeistä toimintaa tukeva loppudokumentaatio. Myös palveluntuottajan urakoitsijan tulee olla sitoutunut tuottamaan laadukas "punakynä" -dokumentaatio toteutuneista asennuksista, jotta suunnittelijan on mahdollista tuottaa selkeät loppudokumentaatiot järjestelmien tilasta.

  Kattava ja laadukas loppudokumentaatio on tärkeä osa-alue kohteen omistajalle. Turvajärjestelmien dokumentaatiota tulee ylläpitää läpi niiden elinkaaren, jotta kohteessa voidaan olla tietoisia järjestelmien tilasta, kuten elinkaaresta ja kattavuudesta. Hyvin ylläpidetty dokumentaatio mahdollistaa järjestelmien kustannustehokkaamman laajentamisen, päivityksen tai uusinnan, kun dokumentaatiosta voidaan todeta järjestelmän nykytila.

  Käy lukemassa mitä hyötyjä laadukas teknisten turvajärjestelmien suunnittelu voi hankkeille tuottaa (linkki).

 

 • Seclion Oy on Suomen johtava turvallisuuteen erikoistunut asiantuntijayritys. Tuotamme ainoastaan erityisosaamista vaativia suunnittelu- ja konsultointipalveluita, jonka vuoksi voimme tarjota asiakkaillemme aidosti puolueettomia ja alan toimijoista riippumattomia turvallisuusasiantuntijoita.

  Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin palveluistamme täällä. 

   

   

Topics: Turvasuunnittelu, turvatekniikka, turvajärjestelmät, Valtionhallinto, Kunnat ja kaupungit, Tietoturvallisuus, Suuryritykset, Oppilaitokset ja kiinteistot