<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
HAE TÖIHIN

TURVALLISUUSTIETOA

 

Turvallisuussuunnitelma

Posted by Niko on Aug 30, 2019 12:02:57 PM

Mitä tarkoitetaan turvallisuussuunnitelmalla?

Puhuttaessa turvallisuussuunnitelmasta tarkoitetaan yleensä asiakirjaa, jossa tuodaan esille ne toimenpiteet joilla riskienarvioinnissa tunnistettuja riskejä hallitaan. 

Turvallisuussuunnitelma tehdään joko lakisääteisistä syistä johtuen tai yrityksen, organisaation tai toimijan omista sisäsyntyisistä syistä johtuen. Tyypillisiä turvallisuussuunnitelma ovat esimerkiksi:

- Pelastussuunnitelma (= lakisääteinen kiinteistöillä ja tarkoittaa usein samaa asiaa)
- Koulun, päiväkodin tai oppilaitoksen turvallisuussuunnitelma
- Tapahtumaturvallisuuden turvallisuussuunnitelma (yleisötapahtumat)
- Työmaan turvallisuussuunnitelma
- Työpaikan turvallisuussuunnitelma

Kaikki lähtee riskienarvioinnista

Jos tehtävänä on laatia suunnitelma, jonka avulla riskit vältetään ja turvallisuutta varmistetaan, on välttämätöntä kyetä ensin tunnistamaan tilanteeseen, tapahtumaan, yritykseen, kohteeseen tai muuhun liittyvät riskit. Ilman riskienarviointia turvallisuussuunnitelma on vain kopioitu mallipohja, eikä se tosiasiassa vastaa niitä tarpeita joita sen tulisi palvella. 

Esimerkiksi pelastuslaissa todetaan pelastussuunnitelmasta sen ensimmäisessä sisältövaatimuksessa, että pelastussuunnitelmassa on oltava selostus "vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä". Toisin sanoen, on tehtävä riskien ja vaarojen arviointi, mietittävä mitä ne käytännössä tarkoittavat ja tehtävä johtopäätelmä siitä, millä toimenpiteillä näitä vaaroja ja riskejä hallitaan.

Vastaavaa analogiaa tulisi toteuttaa kaikissa muissakin turvallisussuunnitelmissa. Ensisijaisesti arvioidaan riskien todennäköisyys ja niiden vaikutukset, toissijaisesti tehdään suunnitelma, jonka avulla vähintään kohtalaisia, merkittäviä ja siedettäviä riskejä eliminoidaan ja niiden ilmenemisen todennäköisyyttä pienennetään. 

Riskit luokitellaan tyypillisesti seuraavasti:

Esiintyminen Seuraukset
  Vähäiset Haitalliset Vakavat
Epätodennäköinen Merkityksetön riski Vähäinen riski Kohtalainen riski
Mahdollinen Vähäinen riski Kohtalainen riski Merkittävä riski
Todennäköinen Kohtalainen riski Merkittävä riski Sietämätön riski

 

Merkityksettömät ja vähäiset riskit eivät vaadi välttämättä lainkaan ehkäiseviä toimenpiteitä. Järkevää on harkita parannuksia ja keinoja, joilla riskejä voidaan hallita ilman lisäkustannuksia.

Kohtalaiset riskit edellyttävät toimenpiteitä, mutta niiden kustannukset on mitoitettava perustellusti. Jos kohtalaiseen riskiin liittyy erittäin haitallisia seuraksia, on syytä harkita sen hallinnan tarkempaa tarkastelua.

Merkittävät riskit ovat este työn, tapahtuman, tilaisuuden tai muun suoritteen jatkumiselle tai alkamiselle. Riskien pienentämiseksi on tehtävä tarpeelliset toimenpiteet ennen jatkamista. 

Sietämätön riski estää kaiken tekemisen jatkamisen, ennen kuin riskiä on pienennetty. Kaikki tekeminen tulee kieltää ja lopettaa tällaisen riskin ilmettyä. 

 

Turvallisuussuunnitelma malli

Kuten aiemmin on tuotu esille, mallipohjia ei tule käyttää copy/paste menetelmällä, vaan niiden tarkoituksena tulee olla asioiden jäsentäminen jotta tarpeelliset asiat on suunnitelmassa kuvattuna. Lähes jokaiselle toimialalle ja käyttökohteisiin löytyy verkkohauilla paljon valmiita mallipohjia, joita voi käyttää hyödyksi oman suunnitelman tekemisessä. Oleellista on käyttää omaan tilanteeseen/toimialaan/käyttötarkoitukseen soveltuvaa mallipohjaa. 

Mallipohjia verkossa

Rakennustyömään turvallisuussuunnitelma (rakennusteollisuus.fi)
Päivähoidon turvallisuussuunnitelma (sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus)
Tapahtumaturvallisuuden turvallisuussuunnitelma (taideyliopisto)
Pelastussuunnitelman malli (SPEK)

Yhdistävä tekijä kaikissa edellä listatuissa malleissa on, että ne sisältävät riskien arvioinnin osion. 

 

Seclion Oy - Asiantuntijat palveluksessasi


Tutustu tiimiimme täällä - saat meiltä parhaat osaajat auttamaan sinua turvasuunnitteluun ja riskiarviointeihin liittyvissä haasteissa

Topics: Turvasuunnittelu, turvallisuussuunnitelma malli, Riskiarviointi