TURVALLISUUSTIETOA

 

Turvallisuusjohtamisen perusteita

Posted by Casper on Feb 2, 2021 5:38:27 PM

Turvallisuusjohtaminen on jatkuvaa toimintaa, jonka avulla organisaatioon voidaan luoda tarvittavat valmiudet ja kyvykkyys turvallisuuden kokonaisvaltaiseen ja systemaattiseen hallintaan sekä kehittämiseen. Käytännössä se tarkoittaa prosessien, ihmisten ja toimintamenetelmien sekä -tapojen järjestämistä loogiseksi kokonaisuudeksi, jolla turvallisuusnäkökulmat huomioidaan systemaattisesti niin organisaation strategisen kuin operatiivisenkin tason suunnittelussa, päätöksenteossa ja toiminnassa.

Turvallisuusjohtaminen toimii perustana tavoitteelliselle ja ennakoivalle toiminnalle, jolla pystytään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti suojaamaan organisaation arvoja sekä resursseja. Käytännössä tämä pitää sisällään mm. systemaattisen suunnittelun, toiminnan, seurannan ja kehittämisen. Edellä mainittujen tulee tukea organisaation liiketoimintatavoitteita ja perustua riskiperusteiseen, systemaattiseen ja informoituun päätöksentekoon.

 

Mistä turvallisuusjohtaminen koostuu?

Turvallisuusjohtamiselle keskeisiä periaatteita ovat tavoitteellisuus, systemaattisuus, riskiperusteisuus sekä johdon ja henkilöstön osallistaminen. Toiminnallisesti siinä korostuu tavoitteiden asettaminen, turvallisuuden -ja riskienhallinta, turvallisuustoiminnan organisointi sekä ihmisten johtaminen.

Tavoitteiden asettaminen tapahtuu pääasiallisesti organisaation strategisella tasolla. Siinä huomioidaan organisaation toimintaa ohjaavat turvallisuuteen liittyvät vaatimukset ja velvollisuudet sekä organisaation tarpeet, liiketoimintatavoitteet ja johdon tahtotila.

Tavoitteisiin liittyvä päätöksenteko puolestaan perustuu riskien arviointiin. Nämä ohjaavat turvallisuustoiminnan järjestämistä, mahdollistaen liiketoiminnan tukemisen. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi asetetaan mittareita.

Turvallisuuden -ja riskienhallinta tapahtuu strategisella tasolla tehtyjen johdon linjausten ja periaatteiden mukaisesti. Se kattaa turvallisuustoiminnan riskiperusteisen ja systemaattisen suunnittelun, toteutuksen, seurannan, mittaamisen ja kehittämisen suhteessa organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin. Siinä otetaan huomioon kaikki organisaatiolle keskeiset turvallisuuden osa-alueet.

Turvallisuuden organisointi puolestaan kattaa turvallisuuden -ja riskienhallinnan kannalta keskeisten toimintamenetelmien ja -tapojen, sekä toimintavastuiden ja -velvollisuuksien määrittelyn. Turvallisuuden organisoinnissa korostuu myös dokumentoinnin, raportoinnin ja viestinnän tärkeys.

Ihmisten johtamisella puolestaan pyritään varmistamaan osaava ja motivoitunut henkilöstö, mikä on edellytys tehokkaalle turvallisuustoiminnalle. Turvallisuusjohtamisen näkökulmasta keskeistä on, että organisaatiosta löytyy mekanismit henkilöstön osaamisen ja pätevyyksien, seurantaan, varmistamiseen sekä tarpeen arviointiin; henkilöstönkoulutukset ja pätevyydet tulee olla ajantasaiset sekä riittävät suhteessa työtehtäviin. Henkilöstön motivaation ja tehokkuuden kannalta tärkeää on myös turvallisuustoiminnan suhteuttaminen organisaation olemassa oleviin toimintatapoihin ja kulttuuriin.

 

Miksi turvallisuusjohtaminen on tärkeää?

Turvallisuusjohtaminen luo edellytyksiä niin organisaation toiminnan jatkuvuudelle ja tuottavuudelle kuin myös henkilöstön hyvinvoinnille, motivaatiolle ja tehokkuudellekin.

Turvallisuusjohtamisen periaatteita noudattamalla varmistetaan, että:

 • Lakisääteiset vaatimukset sekä sidosryhmien odotukset ja laatuvaatimukset täyttyvät
 • Johto on sitoutunut turvallisuuteen ja valmis allokoimaan sille tarvittavat resurssit
 • Päätöksenteko on systemaattista ja informoitua sekä riskienarvointiin perustuvaa
 • Henkilöstön motivaatiota, osaamista ja pätevyyksiä seurataan
 • Toiminnassa ja toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia, sekä niihin liittyvää epävarmuutta, seurataan ja arvioidaan systemaattisesti, sekä tarvittaessa mukaudutaan muutoksiin

 

Turvallisuusjohtamisella varmistetaan turvallisuustoimintaan liittyen, että:

 • Se on ennakoivaa ja reagoivaa sekä riskienarviointiin perustuvaa
 • Se on tavoitteellista, vastuutettua ja loogisesti järjestettyä
 • Sen toteutumista seurataan ja sen suorituskykyä mitataan
 • Sen suunnittelu, arviointi ja kehittäminen on systemaattista

 

Mikäli organisaation turvallisuusjohtamisessa on merkittäviä puutteita, turvallisuustoiminta ja turvallisuuden hallinta tyypillisesti pirstaloituvat. On myös mahdollista (ja inhimillistä), että turvallisuuden toimenpiteitä toteutetaan tunneperusteisesti, lakisääteisten minimien mukaisesti tai ne ovat puhtaasti reagointia jo toteutuneisiin onnettomuuksiin, toiminnan keskeytyksiin taikka muihin organisaatiolle negatiivisiin tapahtumiin. Pahimmillaan turvallisuusjohtamisen puutteet aiheuttavat organisaatiossa turvallisuusjärjestelyjen ali -ja ylimitoituksia, sekä kyvyttömyyttä ennakoida riskejä ja mukautua jatkuvaan muutokseen.

 

Esimerkkejä yleisesti käytetyistä viitekehyksistä

 

ISO 31000

ISO 31000 on tunnettu kansainvälinen riskienhallinnan standardisarja, jota voidaan hyödyntää osana organisaation turvallisuusjohtamista. Standardi ei sisällä turvallisuuden tai sen hallinnan näkökulmaa, joten sitä ei sellaisenaan voida hyödyntää turvallisuusjohtamisen viitekehyksenä. Standardi kuitenkin soveltuu turvallisuusjohtamiseen liittyvän riskienhallinnan prosessien ja periaatteiden viitekehykseksi.

 

ISO 45001:2018

ISO 45001 on tunnettu kansainvälinen työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen standardi, joka käsittelee turvallisuusjohtamista työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta. Standardi ei kata sellaisenaan kokonaisvaltaisen turvallisuusjohtamisen näkökulmaa, mutta voi tapauskohtaisesti riittää pienelle organisaatiolle myös sellaisenaan turvallisuusjohtamisen viitekehykseksi.

 

ISO 27001

ISO 27001 on tunnettu kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien standardi. Tarjoaa kokonaisvaltaiseen turvallisuusjohtamiseen tietoturvallisuuden hallinnan viitekehyksen sekä antaa suuntaviivoja ja esimerkkejä organisaation tietoturvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamiseen ja siihen liittyvien prosessien ja yksityiskohtien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 

ISO 9000

ISO 9000 on tunnettu kansainvälinen laadunhallinnan standardisarja. Sarjan standardit eivät sellaisenaan käsittele turvallisuuden hallinnan näkökulmaa, mutta tarjoavat viitekehyksen prosessi- ja riskiperusteiselle sekä jatkuvaan parantamiseen tähtäävälle toiminnan järjestämiselle. Kyseiseen sarjaan kuuluvaa ISO 9001 standardia voidaan soveltaa johtamisjärjestelmien perustamiseen.

 

Turvallisuusjohtamisen tason pikatesti 

 • Organisaatiolla on johdon hyväksymä turvallisuuspolitiikka
 • Organisaatiolla on käytössä turvallisuuden johtamisjärjestelmä
 • Riskejä arvioidaan systemaattisesti osana päätöksentekoa ja toimintaa
 • Turvallisuustoiminnan toteutumista seurataan ja sen suorituskykyä mitataan
 • Organisaation turvallisuustoiminta on tavoitteellista sekä liiketoimintaa tukevaa
 • Turvallisuustoiminnan suunnittelu, toteutus, seuranta, mittaus ja kehittäminen on systemaattista

 

Mikäli vastasit kieltävästi johonkin edellä mainituista kysymyksistä, saattaa turvallisuusjohtamiseen liittyvien asioiden ja näkökulmien tarkastelu olla ajankohtaista lähitulevaisuudessa. 

 •  
 • Saatat olla kiinnostunut myös seuraavista:

 

 

 • Seclion Oy on Suomen johtava turvallisuuteen erikoistunut asiantuntijayritys. Tuotamme ainoastaan erityisosaamista vaativia suunnittelu- ja konsultointipalveluita, jonka vuoksi voimme tarjota asiakkaillemme aidosti puolueettomia ja alan toimijoista riippumattomia turvallisuusasiantuntijoita.

  Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin palveluistamme täällä. 

   

Topics: turvallisuuskonsultointi, Turvasuunnittelu, Riskiarviointi, Tietoturvallisuus, Turvallisuusjohtaminen