TURVALLISUUSTIETOA

 

Turvallisuusasiantuntija palveluna

Posted by Niko on Jul 10, 2020 10:28:19 AM

Turvallisuusasiantuntijan ostaminen palveluna ei eroa merkittävästi muidenkaan alojen asiantuntijoiden ulkoistamisesta. Kokemuksemme mukaan markkinoilla on tapahtunut viime vuosina muutos, jonka myötä myös turvallisuuden asiantuntijaresurssien ulkoistaminen on lisääntynyt. 

 

Mitä etuja ulkoistettu turvallisuusasiantuntija tuo omaan työntekijään nähden? 

Yksittäinen henkilö (oma tai ulkoistettu) ei voi todellisuudessa tuntea syvällisesti kaikkia turvallisuuden eri osa-alueita. Ulkoistetun asiantuntijan suurimpia etuja ovatkin asiantuntijaorganisaation tukiresurssit (=lue, muut asiantuntijat), joiden tietotaito, osaaminen ja kokemus voidaan valjastaa asiakkaan hyödyksi tarpeen mukaan.

Lisäksi tukiorganisaation avulla resurssit joustavat ja skaalautuvat silloin kun apua tarvitaan hetkellisesti enemmän (esim. muutto uusiin toimitiloihin tms.). Toisin päin ajateltuna mikäli työtehtäviä ei ole riittävästi kokoaikaiselle henkilölle, voi ulkoistetun (osa-aikaisen) turvallisuusasiantuntijan hankinta palveluna osoittautua järkevimmäksi vaihtoehdoksi.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu joitain tyypillisiä eroavaisuuksia oman ja ulkoistetun resurssin välillä.

oma_ulkoistettu_seclion2

Lisäksi palveluntuottajalla on luontainen intressi kehittää jatkuvasti palveluita asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi. Tässä yhteydessä etuina voidaan nähdä kokemus ja tieto parhaista käytännöistä sekä "laatikon ulkopuolelta" tulevat ideat sekä näkemykset palvelun ja toiminnan kehittämiseksi edelleen.

 

Milloin ulkoistetun turvallisuusasiantuntijan hankinta on ajankohtaista?

 

1. Kun yritys harkitsee työntekijän rekrytointia uuteen turvallisuustehtävään

  • - Onko työtä ja vastuuta liikaa tai liian vähän kokoaikaiselle resurssille?
  • - Onko uudelle roolille asetettu selkeät tavoitteet ja onko yrityksellä kyvykkyys resurssin työn arvioinnille ja ohjaamiselle?

 

2. Kun yritys on tunnistanut tarpeen olemassa olevan turvallisuusorganisaation osaamisen ja tietotaidon kasvattamiselle TAI harkitsee poistuvan (esim. eläköityvän) henkilön korvaamista uudella henkilöllä

  • - Onko ajankohtaista hankkia uudenlaista osaamista tai laajentaa turvallisuusorganisaation tehtäväkenttää (esim. tietoturva)?
  • - Onko ajankohtaista tarkastella kriittisesti olemassa olevia, vakiintuneita toimintamalleja?

 

3. Kun yrityksellä on tarve määräaikaiselle turvallisuusasiantuntijalle (esim. 12kk - 36kk)

  • - Onko määräaikaiseen työsuhteeseen saatavilla soveltuvaa henkilöä, entä jos rekrytointi epäonnistuu? 
  • - Onko työtehtäviä sopivasti, aikataulu sekä osaamisvaatimukset eri osa-alueista huomioiden?

 

 

Näkökulmia turvallisuustehtävien ulkoistamisesta

Laajasti ajateltuna yrityksen ydintoimintojen ulkoistaminen on tyypillisesti haastavampaa kuin tukitoimintojen ulkoistaminen. Useimmiten ajatellaan turvallisuuden olevan yrityksille ja organisaatioille puhtaasi tukitoiminto, mutta asia ei luonnollisesti ole aivan näin mustavalkoinen. Toisaalta turvallisuustehtävien suorittamiseen liittyy edelleen (täysin perusteltujen mekanismien lisäksi) myös tarpeetonta salailun kulttuuria, joka osaltaan on hidastanut alan toimintamallien kehittymistä.  

Esimerkiksi vartiointiin ja valvontaan liittyvät tehtävät on ulkoistettu nykytilassa jo lähes poikkeuksetta vartiointiliikkeille, sillä ko. tehtävät ovat luonteeltaan enemmän tukitoimintoja ja siten ne ovat olleet vuosien saatossa helpommin ulkoistettavissa.

Turvallisuusjohtaminen puolestaan sisältää tyypillisesti vastuita ja tehtäviä yrityksen turvallisuuspolitiikan laatimisesta aina riskienarvioinnin toteuttamiseen. Turvallisuusjohtaminen on kokonaisuutena vaikeasti ulkoistettavissa, sillä rooli sisältää paitsi velvollisuuden tehdä organisaation toimintaan merkittävästi vaikuttavia päätöksiä, myös velvoitteen kantaa vastuu tehtyjen päätösten seurauksista.

Olen kuvannut alla erilaisia osa-alueita, jotka koskettavat tavalla tai toisella lähes kaikkia yrityksiä ja organisaatioita. Lisäksi niiden sisältämät tehtävät eroavat toisistaan, vaativat erilaista osaamista ja ovat siten joko helpommin tai vaikeammin ulkoistettavissa. Sininen palkki kuvaa osa-alueen ulkoistettavissa olevien tehtävien suhteellista määrää (%).

 

turva_ulkoistus_seclion

 

Mitä tehtäviä kannattaa ulkoistaa?

Kun kyse on asiantuntijatason työstä (ei ns. "bulkkipalvelusta"), kannattaa aluksi pohtia (esimerkiksi yllä olevan osa-alue jaottelun mukaisesti), mitä tehtäviä tai vastuita resurssin tulisi ottaa vastuulleen. Tämän jälkeen voidaan arvioida minkä tasoista asiantuntijuutta, työhistoriaa, koulutusta ja pätevyyksiä tehtävien menestyksekäs suorittaminen todennäköisesti vaatii.

Paras ja soveltuvin ratkaisu löydetään määrittelemällä etukäteen resurssiin (tai rooliin) kohdistuvat vaatimukset ja työn/toiminnan tavoitteet, joita vasten voidaan arvioida oman ja ulkoistetun vaihtoehdon hyviä ja huonoja puolia. Toisinaan saattaa käydä ilmi, että tehtävä vaatii niin laaja-alaista osaamista, että (yhden) soveltuvan henkilön löytäminen voi olla käytännössä mahdotonta. 

Tässä kirjoituksessa esitetyt osa-alueet eivät ole toisistaan irrallisia kokonaisuuksia ja ne liittyvät käytännösä luontevasti toisiinsa. Ulkoistetun turvallisuusasiantuntijan tehtävät sisältävät tyypillisesti osia useistä tässä kirjoituksissa mainituista osa-alueista, mutta useimmiten niistä korostuvat erityisesti:

  • - Turvallisuussuunnittelu
  • - Operatiivinen turvallisuustyö
  • - Toiminnan kehittäminen
  • - Turvallisuusjohtaminen

 

Voiko ulkoistettu asiantuntija olla aidosti asiakkaan edunvalvoja?

Viimekädessä kyse on siitä, mitä tehtäviä asiantuntijan tulee suorittaa, mutta käytännössä esimerkiksi vartiointiliikkeeltä ostetun asiantuntijan voi olla haastavaa auditoida objektiivisesti oman työnantajansa tuottaman palvelun kustannustehokkuutta tai osallistua vartiointipalveluiden laajuuden määrittelyyn tai mahdollisiin kilpailuttamisiin.

Vastaavasti turvatekniikkaa toimittavan yrityksen asiantuntijan voi olla haastavaa osallistua turvatekniikan hankinnan määrittelytyöhön puhtaan objektiivisesti ilman, että oman työnantajan edustamat tuotteet saavat kilpailuetua (mahdollisesti asiakkaan etujen vastaisesti).

Seclion Oy on Suomen johtava turvallisuuteen erikoistunut asiantuntijayritys. Tuotamme ainoastaan erityisosaamista vaativia suunnittelu- ja konsultointipalveluita, jonka vuoksi voimme tarjota asiakkaillemme aidosti puolueettomia ja alan toimijoista riippumattomia ulkoistettuja turvallisuusasiantuntijoita.

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin palveluistamme täällä. 

 

 

Topics: turvallisuusasiantuntija, Turvasuunnittelu, Riskiarviointi, Tietoturvallisuus, Suuryritykset