Turvallisuuskonsultin arvo turvatekniikan uudistamishankkeissa

Seclion turvallisuuskonsultti
  • maaliskuuta 28, 2024

 

Oletko koskaan miettinyt, miksi turvallisuuskonsultin käyttö kiinteistöjen ja toimitilojen kehityshankkeissa voisi olla ratkaisevan tärkeää? Kun puhutaan ihmisten, tiedon, omaisuuden tai maineen suojaamisesta, ammattitaitoisen turvallisuusasiantuntijan panos voi olla korvaamaton. 

Turvallisuuskonsultin avulla on myös mahdollista hallita hankkeiden investointi-, projektointi ja elinkaarikustannuksia. Lisäksi erityisesti turvatekniikan uudistamiseen liittyy useita vaikeasti tunnistettavia sudenkuoppia, jotka voidaan kuitenkin useimmiten välttää ammattitaitoisen ja kokeneen turvallisuuskonsultin avulla.

Turvallisuuskonsultin käyttö voi luoda parhaimmillaan merkittävää lisäarvoa sekä kiinteistön omistajalle että tilojen käyttäjille.

Alla on muutama pointti turvallisuuskonsultin käyttämisen hyödyistä:

  1. Riippumattomuus, asiantuntemus ja kokemus: Turvatekniikan uudistamishankkeissa saattaa ilmetä monimutkaisia turvallisuusongelmia, joita ei voida ratkaista ilman syvällistä alan tuntemusta. Peruslähtökohtana on aina hyvä pitää sitä, että konsultti ei edusta järjestelmätoimittajaa tai asennusliikettä. Tämä on ainoa tapa varmistaa, että konsultti toimii aidosti Tilaajan edunvalvojana. Seclionin turvallisuuskonsultit ovat erikoistuneet turvatekniikkaan ja -teknologioihin, käytännössä heillä on laaja kokemus erilaisista turvallisuusjärjestelmistä ja -menetelmistä. Lisäksi ammattitaitoinen turvallisuuskonsultti kykenee tunnistamaan tilanteet, joissa teknologia ei ole avain onneen, vaan ratkaisu vaatii esimerkiksi prosessien tai ohjeiden päivittämistä.

  2. Riskien arviointi ja hallinta: Turvallisuuskonsultit voivat tunnistaa ja arvioida mahdolliset riskit, jotka liittyvät nimenomaan turvatekniikan uudistamishankkeeseen. Konsultti pystyy kokemuksensa kautta tunnistamaan heikot kohdat nykyisissä turvajärjestelmissä ja suosittelemaan parannuksia niiden kehittämiseksi. Lisäksi he voivat suunnitella ja esittää kokonaisvaltaisempia (myös esim. rakenteellisia) ratkaisuja riskien hallitsemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

  3. Soveltuvien standardien ja määräysten tuntemus: Turvallisuuskonsultit ovat perillä alan standardeista, säädöksistä ja määräyksistä, jotka koskevat turvatekniikkaa. He voivat varmistaa, että uudet turvajärjestelmät ja -ratkaisut noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Tämä voi auttaa välttämään oikeudellisia ongelmia ja mahdollisia sakkoja, jotka saattaisivat muutoin aiheutua lainsäädännön noudattamatta jättämisestä.

  4. Käytännön toteutuksen tuki: Turvallisuuskonsultit voivat tarjota arvokasta tukea turvatekniikan uudistamishankkeen käytännön toteutuksessa. He voivat auttaa valitsemaan sopivat turvajärjestelmät ja -ratkaisut toimittajariippumattomasti, sekä laatia suunnitelmat ja ohjeet niiden asennuksista ja integroinneista olemassa oleviin järjestelmiin. Lisäksi konsultti voi toimia turvaurakoiden valvojana, jolloin varmistetaan toteutusvaiheen vaatimustenmukaisuus, aikataluissa pysyminen sekä todennetaan käytännössä viimekädessä toteutuksen laadukkuus.

  5. Kustannustehokkuus ja säästöt pitkällä aikavälillä: Vaikka turvallisuuskonsultin palkkaaminen saattaa tuntua aluksi ylimääräiseltä kustannukselta, se voi todellisuudessa säästää rahaa pitkällä aikavälillä. Turvallisuuskonsultin avulla voidaan välttää kalliita virheitä ja turhia investointeja turvatekniikan valinnassa ja toteutuksessa. Lisäksi tehokkaat turvajärjestelmät voivat vähentää onnettomuuksien ja vahinkojen riskiä, mikä voi säästää merkittäviä korjauskustannuksia tai joissain tapauksissa myös vakuutusmaksuja tulevaisuudessa.

  6. Organisaation maineen suojeleminen: Organisaation (yritys tai muu toimija) maine ja uskottavuus sen asiakkaiden silmissä voivat kärsiä vakavia vahinkoja, mikäli turvallisuusongelmat pääsevät leviämään tai jos yritykseen kohdistuu vakavia turvallisuuspoikkeamia. Turvallisuuskonsultit voivat auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan turvallisuushankkeet siten, että riskit ei toivotuille tapahtumille ovat mahdollisimman pienet sekä varsinaisten projektien aikana että niiden jälkeen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että turvallisuuskonsultin käyttö turvatekniikan uudistamishankkeissa voi tuoda monia merkittäviä etuja. Konsultin asiantuntemus ja kokemus voivat auttaa varmistamaan hankkeen onnistumisen, vähentää riskejä sekä auttaa säästämään kustannuksissa pitkällä aikavälillä.

 

Haluatko kuulla lisää Seclionin palveluista tai onko tiedossa turvallisuuteen liittyvä kehityshanke?

 

OTA YHTEYTTÄ