<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miksi kunnossapitotoimintaa pitäisi ylipäätään mitata?

"Mitä ei voida mitata, ei voida myöskään johtaa tehokkaasti". Ilman minkäänlaista virallista suorityskyvyn mittaamista, kehittäminen perustuu lähinnä "perstuntumaan" ja mielipiteisiin. Kehittäminen johtaa tällöin yleensä tarpeettomiin toimenpiteisiin, kuten organisaatiomuutoksiin tai vastuiden uudelleenjärjestelyihin, joiden vaikutuksia ei pystytä objektiivisesti arvioimaan. 

Ensimmäinen tärkeä tunnistettava asia mittaristojen osalta on, että ne eivät ole universaaleja. Hyvä kunnossapidon mittaristo toimialalla A, yrityksessä B ja kohteessa C eivät ole suoraan monistettavissa toisiin ympäristöihin. Mitä olisi syytä mitata, on riippuvainen siitä minkälaisella kunnossapidon strategialla toimintaa johdetaan ja mitkä ovat nykytilan suurimmat haasteet. Esimerkkejä vakiomittareista on kuvattu mm. SFS-EN 15341 (Kunnossapidon tunnusluvut) ja PSK 7501 (Prosessiteollisuuden kunnossapidon tunnusluvut) –standardeissa.

Täydellisiä mittaristoja ei ole olemassakaan, vaan ne ovat aina kompromisseja. Ns. tasapainotettu mittaristo (Balanced Score Card, BSC) pyrkii tuomaan esiin, että mikäli yritysjohto luottaa ainoastaan taloudellisiin mittareihin, organisaatiot tekevät vääriä asioita. Oikein käytettynä mittariston tulisi tuoda esiin ne asiat, joihin panostamalla on mahdollista merkittävästi parantaa toimintaa (ja sitä kautta tehokkuussa, taloudellisuutta jne.). Toisin sanoen, mittaristot eivät ole kyttäämisen, vaan kehittymisen työkaluja. 

Conceptual image of businessteam working cohesively. Interaction and unity

 

 

 

 

 

 

 

Yleisesti kaikkien käytettävien mittareiden tulisi täyttää seuraavat kriteerit:

  • Validiteetti kuvaa mittarin kykyä mitata sitä menestystekijää, jota on tarkoitus mitata.
  • Reliabiliteetti kuvaa mittarin arvon satunnaisvirhettä. Reliaabelin mittarin tulokset eivät vaihtele satunnaisesti, vaan ne ovat johdonmukaisia
  • Relevanssi kuvaa sitä, onko mittari olennainen ja oikea sen käyttäjän kannalta
  • Käytännöllisyys kuvaa mittarin kustannustehokkuutta (=hyötyvaivasuhde)

"Mittareiden valintaprosessissa ei pidä lähteä siitä, että johto katsoo listaa mittareista ja valitsevat sieltä tuntuman perusteella mitkä mittarit kyseiselle laitokselle halutaan. Jokaisen tuotantolaitoksen yksilölliset tarpeet määrittävät sen mitä tulee mitata. Mittareiden valinta riippuu myös tuotantolaitoksen kyseisen hetken tarpeista. Voi olla, että tällä hetkellä on järkevää mitata tiettyjä prosesseja ja vuoden päästä muodostaa tunnuslukuja aivan eri asioista. Tämän vuoksi mittariston rakentaminen tulee lähteä nykytila-analyysista jossa määritetään kunnossapidon nykyhetken tehokkuus ja sitä kautta mitattavat kohteet" (Pätäri 2010).

Kunnossapidon järkevän mittaamisen edellytyksenä nykypäivänä on, että käytettävät tietojärjestelmät tuottavat luotettavaa dataa, jota mittareiden pohjana voidaan käyttää. Luotettavuuden tekijöitä ovat paitsi oikeat tiedot, myös se, että tietoa kertyy. On yleisesti tunnetttu fakta, että moni kunnossapidon asia jää nykyisin kirjaamatta tietojärjestelmiin siksi, että käytettävät ratkaisut eivät työntekijöiden mielestä ole riittävän helppokäyttöisiä ja käytännön työtä tukevia. 

 

Lue täältä lisää Spotilla ohjelmistosta, joka on helppokäyttöinen kunnossapitosovellus kaikkeen kunnossapitotoimintaan. 

Lue lisää: Sähköinen talokirja, Kiinteistön huoltokirjaMitä on ennakoiva kunnossapito? Mikä on hyvän kunnossapidon määritelmä?  Hyvä kunnossapidon laatujärjestelmä

 

 

Aihealueet: Kunnossapito Mittari

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Kunnossapidon eri työjonojen tehokas hallinta

Harri | kesäkuuta 22, 2020

Mitä ovat erilaiset kunnossapidon tai ylläpidon työjonot?

Kaikki laitteiden, koneiden tai kaluston ylläpidosta vastaavat...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Olosuhdevalvonta, sensorit, IoT - laatu, turvallisuus ja toimenpiteiden jäljitettävyys

Harri | kesäkuuta 10, 2020

Saadaanko sensoreista ja IoT:stä välttämättä mitään hyötyä?

Moni asiakkaamme käyttää erilaisia järjestelmiä esimerkiksi...

Lauri

Posted by:- Lauri

spotilla ohjelmisto

Uusimia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita