<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=200535291051472&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Mietittäessä terveydenhuollon laiterekisterin käyttöönottoa, on syytä käyttää hetki aikaa sen miettimiseen, mitä henkilötietoja järjestelmä tulee sisältämään. Mitään estettä henkilötietojen tallentamiselle ei ole, mutta tietyt asiat henkilötietojen käsittelyn suhteen on syytä ymmärtää. Yritämme tässä tuoda lyhyesti, selkeästi ja ytimekkäästi esille asian ydinkohdat.

Mistä GDPR:ssä on kyse?

Jos GDPR ei ole sinulle vielä tuttu, kannattaa konsulttitoimistojen sijaan käydä tietosuoja.fi sivulla lukemassa, mistä asiassa on kyse. Yleinen tietosuoja-asetus (eli GDPR) on aiheuttanut monessa organisaatiossa turhaa panikointia ja paraatiliikkeitä, jotka eivät tosiassa ole olleet tarpeellisia. On esitetty ajatuksia, että tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen henkilötietoja ei ylipäätään enää pystyttäisi käsittelemään koska siitä tulee lain vastaista. Asia ei tietenkään ole näin. 

Rekisterinpitäjällä (tässä tapauksessa yritys tai yhteisö) on oikeus tallentaa henkilötietoja, kun yksikin näistä perusteista täyttyy:

 • rekisteröidyn suostumus
 • sopimus
 • rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
 • elintärkeiden etujen suojaaminen
 • yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta
 • rekisterinpitäjän tai komannen osapuolen oikeutettu etu

Mitä ovat henkilötiedot?

"Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen tai jonkin hänelle tunnusomaisen tekijän perusteella."

Esimerkkejä henkilötiedoista:
 • nimi
 • kotiosoite
 • sähköpostiosoite, kuten etunimi.sukunimi@yritys.com
 • puhelinnumero
 • henkilökortin numero
 • auton rekisterinumero
 • paikannustiedot (esim. matkapuhelimen paikannustiedot)
 • IP-osoite
 • potilastiedot
 • lemmikin eläinlääkäritiedot
 • isoisoisovanhempien perinnöllisiä sairauksia koskevat tiedot.

Miksi riskienarviointi käsiteltävien henkilötietojen osalta on tehtävä?

Nyt ollaan asian ytimessä. Kaikki henkilötiedot eivät ole tasa-arvoisia keskenään, kun niiden riskejä ja vaikutuksia arvioidaan! Kun suunnitellaan sitä, mitä tietoja terveydenhuollon laiterekisteriin tallennetaan tehdään riskianalyysi siitä, mitä:

 • mitä rekisteröidyn vapauksia ja oikeuksia käsittely voi vaarantaa ja
 • mitä vahinkoja rekisteröidylle voi aiheutua suunnitellusta henkilötietojen käsittelystä.

Tässä vaiheessa moni organisaatio on mennyt vikaan, koska edellä mainittua riskianalyysia ei ole tehty. Usein syynä on "oikaisu" asiassa, eli tehdään asia itselle helpoksi puhumalla vain "henkilötiedoista" tekemättä sitä taustatyötä, jossa mietitään onko esim. henkilön IP-osoite, GPS-sijainti, terveystiedot, aviostatus ja ajoneuvon rekisterinumero keskenään kaikki samanarvoisia.

Henkilötietojen käsittelystä mahdollisesti aiheutuva vahinko tarkoittaa riskiä esimerkiksi

 • petoksen kohteeksi joutumiseen
 • taloudelliseen menetykseen
 • sosiaaliseen vahinkoon kuten maineen menetykseen
 • henkilötietojen pseudonymisoinnin kumoutumiseen.

Riskienarviointia ei pidä sekoittaa vaikutustenarviointiin, joka on lain mukaan tehtävä tietyissä tapauksissa. Tässä ohjeessa on kuvattu tarkemmin vaikutustenarviointia. 

Kun terveydenhuollon laiterekisteriin tallennettavien tieotojen osalta on tehty riskienarvointi, suunnitellaan ne tarpeelliset organisatoriset ja tietotekniset suojaustoimet, joilla tietoja suojataan. Lue tästä ajatuksia siitä, mikä olisi Hyvä ja halpa laiterekisteri lääkinnällisille laitteille?

Lataa tästä Excel- työkalu riskienarviointityön avuksi

 

Lopuksi

 Voit tutustua Spotilla- laiterekisteriratkaisuun täällä. Spotilla täyttää kaikki terveydenhuollon laiterekisterille asetetut vaatimukset ja sitä voidaan käyttää kaikessa terveydenhuollossa laiterekisterinä ja seurantajärjestelmänä. 

Täällä lisää tietoa terveydenhuollon laiterekisteristä.

 

Jätä kommentti:

Tähän liittyvät blogitekstit:

Tehtyjen töiden todentaminen - miksi se on vaikeaa?

Harri | syyskuuta 14, 2020

Miksi töiden dokumentointi on tärkeää?

Jos laite on tarkastettu, huollettu, kalibroitu tai säädetty asianmukaisesti, niin...

Tähän liittyvät blogitekstit:

Olosuhdevalvonta, sensorit, IoT - laatu, turvallisuus ja toimenpiteiden jäljitettävyys

Harri | kesäkuuta 10, 2020

Saadaanko sensoreista ja IoT:stä välttämättä mitään hyötyä?

Moni asiakkaamme käyttää erilaisia järjestelmiä esimerkiksi...

Jouni

Posted by:- Jouni

spotilla ohjelmisto

Uusimpia artikkeleita

Suosituimpia artikkeleita